Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Meral Özkan

Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk Bölümü / Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ABD

Kısa Özgeçmiş

1963 İzmir doğumlu medeni usul hukuku ve icra-iflas hukuku anabilim dalında çalışmakta olan Sungurtekin Özkan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi ve yardımcı doçent daha sonra da yine Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2002 yılı sonunda Medeni Usul- İcra ve İflas Hukuku anabilim dalında Doçent kadrosuna atanmasıyla devam etmiştir. 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Profesörlüğe atanmıştır. Sırasıyla Dokuz Eylül Üniversitesinde yönetim kurulu ve fakülte kurulu üyeliği ve anabilim dalı başkanlığı, İzmir Ekonomi Üniversitesinde senato üyeliği ve anabilim dalı başkanlığı görevleri olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde anabilim dalı başkanı olarak Medeni Usul-İcra ve İflas Hukuku anabilim dalında öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır. Alanına dair monografi ve makalelerin yanında Türk Medeni yargılama Hukuku adlı genel eseri ve Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez/ Prof.Dr. Oğuz Atalay ve Prof.Dr. Muhammet Özekes ile birlikte dört yazarlı İcra ve iflas Hukuku genel eserinde iflas kısmını yazmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği Usul Hukukuna Giriş ve İflas Sürecinde İşçi Alacaklarının Korunması adlı kitapları da bulunmaktadır. Prof.Dr. Gökçe Türkoğlu ile birlikte Roma Usul Hukukunun Anahatları eserini de kaleme almıştır. Almanca bilmektedir. Orta düzeyde İngilizce de bilmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesörken emekli olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuku Fakültesinde Medeni Usul ve İcra- İflas Hukuku Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8521  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ/MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Avukatlık mesleği avukatın hak ve yükümlülükleri (1995)
Tez Danışmanı: Ramazan ARSLAN
1988 - 1995

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ/MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Kiralanan Taşınmazların İcra İflas Kanununa Göre Tahliyesi (1987)
Tez Danışmanı: Ejder Yılmaz
1985 - 1987

Lisans

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
HUKUK FAKÜLTESİ
1981 - 1985

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2014 -

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2013 -

PROFESÖR

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2011 - 2013

PROFESÖR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
1986 - 2011

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ASLI AYKUTALP İstinaf yargılamasında yapılamayacak usul işlemleri Yaşar Üniversitesi 2021
SÜHENDAN GÖKSAL Medeni yargılamaya hakim ilkeler ışığında ilk derece yargıcının yetkileri Yaşar Üniversitesi 2018
MELAHAT ŞAHİN Medeni usul hukukunda taraf teşkili Dokuz Eylül Üniversitesi 2004
GÜL ALAN Türk Medeni Usul Hukukunda ilk itirazlar Dokuz Eylül Üniversitesi 2004
MEHMET EMİN ÖZGÜL Yediemin depolarının sorumluluğu Dokuz Eylül Üniversitesi 2003
Doktora Tezleri
NEDİM MERİÇ Medeni Usûl Hukukunda tasarruf ilkesi Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
GÖKÇE TÜRKOĞLU ÖZDEMİR Roma Usul Hukukunda iddianın değiştirilmesi yasağı Dokuz Eylül Üniversitesi 2004

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÖZKAN MERAL Ortak Avukatlık Meslek Kuralları Uluslararası Hukuk Kurultayı Ocak 2016 2016
ÖZKAN MERAL Çocuk Gelinler ve Yargının İşlevi Hukuki Boyutuyla Çocuk Gelinler Uluslararası Konferansı 2012
ÖZKAN MERAL Adalete Erişim Koruyucu Hukuk Uygulamaları Adli Yardım Klinik Hukuk Eğitimi oturumunda KORUYUCU HUKUK VE KORUYUCU HUKUKÇU BU BAĞLAMDA ÜNİVERSİTELER BAROLAR VE BAKANLIKTAN BEKLENENLER Uluslararası Yargı Sempozyumu 2012
ÖZKAN MERAL Sosyal Devletin gerçekleşmesinde Adalete Erişim ve Sosyal Devlette Adli Yardım Uluslararası Hukuk Kurultayı 2012 2012
ÖZKAN MERAL meslek sırrı Hukuk Kurultayı
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZKAN MERAL Anayasa mahkemesinin Bireysel Başvuru İncelemesinde Verdiği Tedbir Kararının Adalete Erişim Bakımından Değerlendirilmesi İzmir Barosu Dergisi, 88(1), 121-148. ULAKBİM 2023
ÖZKAN MERAL Sulh Halinde Ödenecek Avukatlık Ücretinden Anlaşılması Gereken Hakkındaki 2017/6 E. ve 2018/9 K. Sayılı İBK'nın Değerlendirilmesi Necmettin Berkin'e Armağan MİHBİR, (), 975-1002. TR DİZİN 2021
ÖZKAN MERAL KONKORDATODA ALACAKLILAR KURULU YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1(2), 47-70. yaşar hukuk dergisi 2019
ÖZKAN MERAL Av. Güney Dinç’e Armağan İzmir Barosu Dergisi Yıl: 84, Eylül 2019,S.3 İzmir Barosu Dergisi, 84(3), 119-136. TR DİZİN 2019
ÖZKAN MERAL medeni usul hukukunda yetki sözleşmeleri İzmir Barosu dergisi, 73(4/107-167), 107-167. TR DİZİN 2015
ÖZKAN MERAL Anayasal Şikayet Üzerine Anayasa Mahkemesinin Temel Hak ihlali kararı vermesi ve Yeniden Yargılama Yapılmasının HUMK ve HMK Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof.Dr. Ramazan Arslan’xxa Atrmağan, (), 1465-1478. TR DİZİN 2015
ÖZKAN MERAL Anayasal Şikayet ve Adalete Erişim Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez’xxe Armağan, 16(), 399-410. TR DİZİN 2015
ÖZKAN MERAL Türk H Bakımından 4054 sayılı Kanunla Bu Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Çerçevesinde Rekabet Kurulunun Araştırma ve Soruşturmada Uyguladığı Usul İle Verdiği Kararların Yargılama İlkeleri Perspektifinden Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof.Dr. Ejder Yılmaz’xx a Armağan, (), 1785-1808. TR DİZİN 2014
ÖZKAN MERAL Erken yaşta Evliliklerin Önlenmesi Konusunda Yargının Üstlenebileceği Rol Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, 8(), 2177-2189. Diğer 2013
ÖZKAN MERAL Als eine rechtsvergleichende Arbeitder Einfluss des Arbeitgeberkonkurses auf die Dienstverhaeltnisse und die Arbeitnehmerforderungen im turkischen Recht Dokuz Eylülü Üni.Hukuk Fak.Dergisi, 9(4), 447-453. TR DİZİN 2009
ÖZKAN MERAL Anayasanın Sosyal Hukuk Devleti İlkesi ve Medeni Yargılama Hukuku Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof.Dr. Bilge Umar’xxa Armağan, 11(), 553-574. TR DİZİN 2009
ÖZKAN MERAL ödeme güçlüğüne düşmüş işveren karşısında işçi hak ve çıkarlarının korunması konusunda türk hukukunda geçerli olan sistemin uluslararası normlara uygunluğu meselesi Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(/1/138-168/2008), 8-12. TR DİZİN 2008
ÖZKAN MERAL avukatlık kanununun 35 a maddesi çerçevesinde avukatın uzlaşma sağlama yetkisi Legal Yayıncılık MİHDER, 1(2/353-369/2005), 353-369. Hukuk alanı hakemli dergi 2005
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÖZKAN MERAL 7101 sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordatoda Alacaklılar Kurulu (Sözlü Sunum) Medeni Usul- İcra İflas Hukukçuları toplantısı 2018
ÖZKAN MERAL Medeni Yargılama Hukukunda Yetki Sözleşmeleri ve Genel İşlem Koşulları Bağlamında Değerlendirilmesi (Davetli Konuşmacı) Genel İşlem Şartları Sempozyumu 2015
ÖZKAN MERAL Türk Hukukunda Kadının şiddetten Korunması Konusundaki Son Gelişmeler (Sözlü Sunum) Toplumsal Cinsiyet 2012
ÖZKAN MERAL Hukuk Yargılama Sisteminde Mahkeme Kanalıyla Arabuluculuk (Davetli Konuşmacı) Arabuluculuk Sempozyumu 2012
ÖZKAN MERAL yargılamanın gecikmesi ve hızlanmasında avukatların rolü () İzmir Barosu Etkinliği
ÖZKAN MERAL reklam yasağı () Demokratikleşme ve......
ÖZKAN MERAL medeni kanunun aile hukuku alanında getirdiği değişikliklerin medeni usul hukuku bakımından düşündürdükleri () Medeni Usul İcra İflas Hukukçuları Toplantısı
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
ÖZKAN MERAL Sendikalar Kanunu madde 32 3 e göre açılan davaların HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 113 Maddesinde düzenlenen Topluluk Davaları Bağlamında Değerlendirilmesi Sicil, 4(4), 0-0. 2011
ÖZKAN MERAL Avukatın Uzlaştırma Yetkisi ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yasa Tasarısı Kültür Üni.Ceza Hukuku Uygulama ve A>raştırma Merkezi yayını, 3(17), 0-0. 2011
Diğerleri
ÖZKAN MERAL İcra ve İflas hukuku ders kitabı Kitap Bölümü:iflas Kitap Bölümü ONİKİ LEVHA 2020
PEKCANITEZ YAŞAR HAKAN,ATALAY OĞUZ,ÖZKAN MERAL,ÖZEKES MUHAMMET İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı Kitap Bölümü:Paragraf 22 ilâ 29 Kitap Bölümü XII Levha 2019
PEKCANITEZ YAŞAR HAKAN,ÖZKAN MERAL,ÖZEKES MUHAMMET İCRA VE İFLAS HUKUKU DERS KİTABI Kitap Bölümü:İFLAS Kitap Bölümü ONİKİ LEVHA 2019
ÖZKAN MERAL MEDENİ YARGILAMA HUKUKU-İCRA VE İFLAS HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI BARIŞ YAYINLARI 2019
PEKCANITEZ YAŞAR HAKAN,Atalay Oğuz,ÖZKAN MERAL,ÖZEKES MUHAMMET İcra İflâs Hukuku Ders Kitabı Kitap Bölümü:1 ilâ 21. Bölümler Kitap Bölümü Vedat 2018
PEKCANITEZ YAŞAR HAKAN,Atalay Oğuz,ÖZKAN MERAL,ÖZEKES MUHAMMET İcra İflâs Hukuku Ders Kitabı Kitap Bölümü Vedat 2018
ÖZKAN MERAL İcra ve İflas Hukuku Ders kitabı Kitap Bölümü:İflas Kitap Bölümü Vedat Kitapçılık 2017
ÖZKAN MERAL İcra ve İflas Hukuku Ders kitabı Kitap Bölümü:İflas Kitap Bölümü yetkin 2016
ÖZKAN MERAL Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri 4 Bası 2013 Barış Yayınları Fakültelerkitabevi 2013
Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Meral Özkan, Muhammed Özekes İcra ve İflas Hukuku 2013 Kitap Bölümü:İflas Kitap Bölümü Yetkin 2013
Meral Sungurtekin Özkan TÜRK MEDENİ YARGILAMA HUKUKU Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi 2013
ÖZKAN MERAL AvukatlıkMesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri Barış 2012
ÖZKAN MERAL İcra ve İflas Hukuku Kitap Bölümü Yetkin 2012
Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Meral Özkan, Muhammed Özekes İcra ve İflas Hukuku Kitap Bölümü:İflas Kitap Bölümü Yetkin 2011
ÖZKAN MERAL Anayasanın sosyal hukuk devleti ilkesi ve medeni yargılama Kitap Bölümü dokuz eylül üniversitesi yayını 2010
ÖZKAN MERAL İcra ve İflas Hukuku Kitap Bölümü yetkin 2010
ÖZKAN MERAL AT AB Usul Hukuku yetkin 2009
ÖZKAN MERAL avukatlık hukuku barış yayınları 2009
ÖZKAN MERAL Avrupa Topluluğu yargılama hukukunda önkarar usulü Kitap Bölümü yetkin 2009
Meral Özkan, Gökçe Türkoğlu Özdemir Roma hukukundan günümüze medeni yargılamanın esasları Kitap Bölümü seçkin 2008
ÖZKAN MERAL işverenin iflas etmesi halinde işçilik hak ve alacaklarının korunması seçkin 2008
ÖZKAN MERAL inşai karar ve özellikleri Kitap Bölümü TBB yayını 2004
ÖZKAN MERAL oranlılık ilkesi ve ilkenin icra hukukunda uygulanması Kitap Bölümü dokuz eylül üniversitesi yayını 2001
ÖZKAN MERAL Avukatlık mesleği avukatın hak ve yükümlülükleri barış yayınları 1999
ÖZKAN MERAL kurumsal anlamda bağımsız avukatlığın anlam ve önemi Kitap Bölümü TBB yayını 1999
ÖZKAN MERAL vukat yükümlülükleri Kitap Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını 1997
ÖZKAN MERAL Avukatlık mesleği avukatın hak ve yükümlülükleri dokuz eylül üniversitesi döner sermaye işletmesi 1995
Üniversite Dışı Deneyim
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI İLE KANUNLA KURULMUŞ DİĞER KURUMLAR bilirkişilşk eğitimi 2018 2018
ADALET BAKANLIĞI İflas alt komisyon üyeliği 2016 0

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Anabilim Dalı Başkanı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2011 - 2013

Anabilim Dalı Başkanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2009

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

DAAD'liler Derneği

2002 - 2011

Türk Hukuk Kurumu

2011 -

İzmir Barosu

1986 -

Ödüller

Eski bursiyerlere verilen kısa süreli burs

DAAD / ALMANYA
1997

Bilimsel araştırma bursu

DAAD / ALMANYA
1992

Dil bursu

Goethe Enstitüsü / ALMANYA
1989

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR