Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Fevzi Demir

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Fransa-Aix-Marseille Üniversitesi Hukuk Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesi Hukuk Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Ege Üniversitesi’nde Dr. Asistan olarak başladığı akademik görevine, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Yardımcı Doç. Dr. daha sonra İstanbul Üniversitesinde aldığı Doçent unvanı ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Doçent kadrosuna naklen atanarak devam etmiştir. 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Profesörlüğe atanmıştır. Sırasıyla Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Bölüm Başkanı ve 20 yıl süreyle (1989-2009) aynı Üniversitenin Senatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak idari görevleri olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta fevzi.demir@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8524  

Öğrenim Bilgisi

Bütünleşik Doktora

/ Académie d'Aix-Marseille
Hukuk
Tez Adı: Le Rôle De La Législation Et Des Conventions Collectives Dans Le Développement Du Systéme De Relations Professionnelles Des Pays En Voie De Développement (Pays d’xxAfrique, Pays d’xxAsie et Turquie) (1975)
Tez Danışmanı: M.F. SELLIER
1971 - 1975

Lisans

/ ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
HUKUK FAKÜLTESİ
1965 - 1969

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2009 -

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
OSMAN FARUK KÜDÜR Uluslararası sözleşmeler bakımından Türkiye'de çalışma hakkı ve sınırlamaları Yaşar Üniversitesi 2020
ANI EZGİ AYHAN Parlamenter sistem ile başkanlık sisteminin karşılaştırılması Yaşar Üniversitesi 2019
CANDAN ÜRGENÇ İşçi işveren ilişkilerinde mobbing Yaşar Üniversitesi 2018
ALARA DİLEM ÖZÇOBAN Kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi Yaşar Üniversitesi 2018
DAMLA ŞİŞDAĞ İdare Hukuku açısından elektrik ile ilgili hizmetlerin hukuki niteliği Yaşar Üniversitesi 2018
SİMAY DOĞMUŞ AİHS ışığında devletlerin yaşama hakkına ilişkin pozitif yükümlülükleri Yaşar Üniversitesi 2018
DAMLA EREL Esnek çalışma süreleri ve denkleştirme esasına göre çalışma Yaşar Üniversitesi 2017
FATMA BOZAN Uluslararası ve ulusal hukuk kaynaklarında kültür ve tabiat varlıkları ile arkeolojik sit alanlarının korunması Yaşar Üniversitesi 2017
CENGİZ OZAN ÖRS İdare Hukuku açısından petrol piyasası Yaşar Üniversitesi 2016
GÜL ÜMİT ERTÜRK Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı ve Özgürlüğü Yaşar Üniversitesi 2016
GÖKBEN GÜLER İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun hüküm ve sonuçları Yaşar Üniversitesi 2016
AHMET BÜKE Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı Yaşar Üniversitesi 2014
ŞÜKRÜ NALBANT Türkiye'de sağlık sektöründe çalışma koşulları ve sendikal örgütlenme hakkı Dokuz Eylül Üniversitesi 2006
MUSTAFA GÖKHAN SOLAK Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde insan hakları ve Türk polisi Dokuz Eylül Üniversitesi 2005
ERDEM ERDENK Avrupa Birliği Hukukunda ve Türk Hukukunda işyerindeki yapısal değişiklikler nedeniyle toplu işçi çıkarmalar Dokuz Eylül Üniversitesi 2002
HAKAN TARTAN Avrupa Birliği`nde yasama faaliyeti ve sosyal tarafların katılımı Dokuz Eylül Üniversitesi 2001
MEHMET ONAT ÖZTÜRK İşverenin hizmet sözleşmesini fesih hakkının toplu iş sözleşmelerinde düzenlenmesi Dokuz Eylül Üniversitesi 2001
ZEYNEP ŞİŞLİ Sendikaların örgütsel yapısı ve katılımcılık Dokuz Eylül Üniversitesi 2000
SOLMAZ AKDEMİR Kadına özgü yönüyle kısmi çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi 1999
SERKAN ODAMAN İşçinin haklı sebeple fesih hakkı Dokuz Eylül Üniversitesi 1998
AYŞEGÜL ERALTUĞ Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda, sendika üyelik aidatının kaynakta kesimi "check-off" ve uygulaması Dokuz Eylül Üniversitesi 1996
LEYLA TORCU Demokrat Parti'yi 27 Mayıs'a götüren nedenler Dokuz Eylül Üniversitesi 1994
MURTEZA AYDEMİR Türk Hukuku'nda işveren, işveren vekili ve alt işveren kavramları Dokuz Eylül Üniversitesi 1990
SÜLEYMAN ÖZMAN Bir iş karşılığı olmaksızın ödenen ücret Dokuz Eylül Üniversitesi 1988
CEMİLE ÇETİN Kıdem tazminatının gelişimi ve kıdem tazminatı fonu Dokuz Eylül Üniversitesi 1986
Doktora Tezleri
TAIRA HUSEYNOVA Uluslararası sözleşmeler ışığında kadın istihdamı ve Rusya'da kadınların çalışma koşulları Dokuz Eylül Üniversitesi 2015
ÜLKÜ İLERİ Türkiye'de toplumsal değişimin çalışma ilişkileri üzerindeki etkileri Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
ERDEM ERDENK İş hukukunda isimsiz sözleşmeler Dokuz Eylül Üniversitesi 2007
ZEYNEP ŞİŞLİ İş sağlığı örgütlenmesi ve işyeri hekimliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2007
AYDIN İPEK Anayasa ve uluslararası hukuk çerçevesinde kuvvet kullanımı Dokuz Eylül Üniversitesi 2007
SİYAMİ ALP LİMONCUOĞLU Mukayeseli hukuk ve Türk Hukukunda işsizlik sigortası Dokuz Eylül Üniversitesi 2006
HAKAN TARTAN Küreselleşme süreci içinde uluslararası sosyal diyalog uygulamaları ve Türkiye Dokuz Eylül Üniversitesi 2006
MEHMET GÖK KOBİ'lerin Türk işgücü piyasasına etkileri: Ankara-Ostim alan çalışması Dokuz Eylül Üniversitesi 2004
HÜSEYİN ASLAN Toplu iş sözleşmesi düzeninde işgücü maliyetlerinin saptanması (bilgi işlem destekli bir uygulama) Dokuz Eylül Üniversitesi 2002
SERKAN ODAMAN İşverenin hizmet sözleşmesini ahlak ve iyi niyet kuralları ve benzerlerine aykırılık nedeniyle fesih hakkı Dokuz Eylül Üniversitesi 2002
SÜLEYMAN ÖZMAN Uygulamada esnek çalışmadan doğan sorunlar ve çözüm önerileri Dokuz Eylül Üniversitesi 2001
MEHMET KURT İş kazaları ve meslek hastalıklarının yapısal analizi ve en aza indirilmesi önerileri Dokuz Eylül Üniversitesi 1999
LEYLA KIRKPINAR Türkiye`de toplumsal değişme ve kadın Dokuz Eylül Üniversitesi 1998
HAKAN KESER Türk Hukukunda işçi alacaklarının korunması Dokuz Eylül Üniversitesi 1998
MURTEZA AYDEMİR İş mücadelesi özgürlüğünün sınırlanması Dokuz Eylül Üniversitesi 1996
GÜRCAN BOZKIR Türk siyasal hayatında Güven Partisi, Milli Güven Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi: 1967 - 1980 Dokuz Eylül Üniversitesi 1996
ALİ ARSLAN Çıraklık eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 1995

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
DEMİR FEVZİ Türkiye Cumhuriyetinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Kitle İletişiminin (Medyanın) Hukuki Altyapısı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(), 2663-2692. ULAKBİM 2017
DEMİR FEVZİ Yarı Başkanlık Hükümet Sistemi ve Türkiye AYDIN ZEVKLİLER'E ARMAĞAN, (), 831-877. Endekste taranmıyor 2013
DEMİR FEVZİ Türk Siyasi partiler Sisteminin Parti İçi Demokrasi Sorunları ve Çözüm Önerileri ERDAL ONAR'A ARMAĞAN, (), 195-215. ULAKBİM 2013
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
DEMİR FEVZİ Sendikaların Kuruluş ve Üst Kuruluşlara Üyelik İlkeleri () Gazi Üniversitesi ve Türk Metal Sendikası Sempozyumu
DEMİR FEVZİ Bireysel İş Hukukunda Son Gelişmeler () İş Sağlığı ve Güvenliği, Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
DEMİR FEVZİ Sendikaların Kuruluşu ve Yönetimi Çalışma ve Toplum Birleşik Metal-İş Dergisi, (39), 17-43. 2013
DEMİR FEVZİ Etkin Demokratik Hukuk Devleti İçin Yeni Anayasada Yer Alması Gereken Olmazsa Olmaz Saydığımız İlkeler Yeni Türkiye, (50), 951-964. 2013
Diğerleri
DEMİR FEVZİ İş Hukuku ve Uygulaması Albi Yayınları 2017
DEMİR FEVZİ Anayasa Hukuku Albi Yayınları 2017
DEMİR FEVZİ İş Hukuku ve Uygulaması Albi Yayınları 2016
DEMİR FEVZİ Anayasa Hukuku Albi Yayınları 2015
DEMİR FEVZİ HUKUKA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR ALBİ YAYINLARI 2013
DEMİR FEVZİ En Son Yargıtay Kararları Işığında İŞ HUKUKU VE UYGULAMASI ALBİ YAYINLARI 2013
DEMİR FEVZİ ANAYASA HUKUKU BİRLEŞİK MATBAACILIK 2012
FEVZİ DEMİR, ZEYNEL BAKICI, SERKAN ÇINARLI ETKİN DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ ORİON 2011
DEMİR FEVZİ Anayasa Hukuku Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku Birleşik Matbaacılık 2009
DEMİR FEVZİ İş Hukuku ve Uygulaması Birleşik Matbaacılık 2009
DEMİR FEVZİ Sendikalar Hukuku Albi Yayınları 2007
DEMİR FEVZİ Sorularla Bireysel İş Hukuku Türkiye Barolar Birliği 2006
DEMİR FEVZİ Anayasa Hukukuna Giriş Anadolu Matbaacılık 2005
DEMİR FEVZİ Türkiye'de Temel İstikrar Sorunu ve Çözüm Yolları İzmir Ticaret Odası (İTO), Yayın No:51 1998
DEMİR FEVZİ Sosyal Düşünceler Tarihi Albi Yayınları 1983
Üniversite Dışı Deneyim
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doçent ve Profesör 1982 2009
Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Dr. Asistan 1977 1982
Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Raportör 1976 1977
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesör 2009 0

İdari Görevler

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR