Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Işıl Özkan

Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk Bölümü / Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Kısa Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde 1971 yılında Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1972 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde araştırma görevlisi olarak akademik görevine başlamıştır. İsviçre Neuchatel Üniversitesi nde yaptığı tez araştırması sonucunda, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü nde Doktora eğitimini tamamlamıştır. Daha sonrasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde dışarıdan girdiği doçentlik sınavını kazanarak, önce Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde daha sonra ise Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde doçent olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ne profesör olarak atanmıştır. 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi nden emekli olarak aynı yıl Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesine profesör olarak atanmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Uluslararası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8522  

Öğrenim Bilgisi

Bütünleşik Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Tez Adı: YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ (1982)
Tez Danışmanı: PROF. DR. HİCRİ FİŞEK
1972 - 1982

Lisans

HUKUK PR. / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
HUKUK FAKÜLTESİ
1967 - 1971

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2009 -

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
HASAN SERAT GÖKÇEK Uluslararası Ticari Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Tahkim Yeri Yaşar Üniversitesi 2023
HASAN SERAT GÖKÇEK Uluslararası Ticari Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Tahkim Yerinin Rolü Yaşar Üniversitesi 2023
AYÇA CÖMERT Topluluk Hukukunda ihlal davaları Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
PINAR DÖRTER Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nda ön karar usulü ile görülen davalar Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN Uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği Hukuku açısından Kıbrıs sorunu Dokuz Eylül Üniversitesi 2006
Doktora Tezleri
LALE BURCU ÖNÜT Avrupa Birliği Hukukunun üye devletlerde uygulanması Dokuz Eylül Üniversitesi 2012
UĞUR TÜTÜNCÜBAŞI Yabancı çekişmesiz yargı kararlarının Türk hukukunda tanınması Dokuz Eylül Üniversitesi 2012
ALİ GÜMRAH TOKER Milletlerarası Özel Hukukta istinabe Dokuz Eylül Üniversitesi 2011
BAHAR CEYDA SÜRAL Uluslararası ticari sözleşmelere uygulanacak hukuk olarak UNIDROIT (özel hukukun yeknesaklaştırılması için uluslararası enstitü) prensipleri Dokuz Eylül Üniversitesi 2008

Yayınlar

7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ÖZKAN IŞIL,TÜTÜNCÜBAŞI UĞUR ULUSLARARASI USUL HUKUKU Sayfa (-) Adalet 2020
TÜTÜNCÜBAŞI UĞUR,ÖZKAN IŞIL Uluslararası Usul Hukuku Sayfa (-) Adalet 2020
ÖZKAN IŞIL ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK ANDLAŞMALARI Sayfa (-) TURHAN 2019
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZKAN IŞIL Uluslararası Ticari Tahkimde Uygulanacak Hukuk Public and private international law bulletin, 40(1), 831-858. TR DİZİN 2020
ÖZKAN IŞIL Yeni Vatandaşlık Türleri: Çağdaş Bir Tipoloji mi? Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültsi Dergisi, (), 2205-2249. TR DİZİN 2019
ÖZKAN IŞIL Adil Yargılanma Hakkının Uluslararası Özel Hukuka Etkisi Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(), 1767-1834. ULAKBİM 2017
Uğur Tütüncübaşı, Işıl Özkan Türk Alman Hukukunda Çifte Vatandaşlık Konusunda Gelişmeler Uğur Tütüncübaşı ile birlikte Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (3), 599-0. Endekste taranmıyor 2008
ÖZKAN IŞIL Yargıtay İçtihatlarına Göre Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Uygulanan Hukuk Denetimi Prof. Dr. Turgut Akıntürk?e Armağan, (.), 249-0. Endekste taranmıyor 2008
ÖZKAN IŞIL Avrupa Topluluğu Birliği Hukuku ile Üye Devletler Ulusal Hukukları Arasındaki İlişkiler MHB, (Özel sayı Prof. Dr. Aslan Gündüz?ün Anısına Armağan), 271-0. Endekste taranmıyor 2007
ÖZKAN IŞIL Türk Vatandaşlarının Avrupa Ülkelerine Giriş Hakkı ve Vize Sorunu Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (Özel Sayı Ünal Narmanlıoğlu'na Armağan), 409-0. Endekste taranmıyor 2007
ÖZKAN IŞIL Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve İlk Derece Mahkemesinde İhtiyati Tedbirler MHB, (2 Prof.Dr. Ergin Nomer'e Armağan), 619-0. Endekste taranmıyor 2002
ÖZKAN IŞIL AİHM nin Düşünceyi İfade Özgürlüğü Türkiye Kararları Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (3), 781-0. Endekste taranmıyor 2001
ÖZKAN IŞIL Uluslararası Ticari İşlemlerde Rüşvetin Önlenmesi Konusunda OECD Tavsiye Kararı ve Sözleşmesi Prof.Dr. Ali Bozer'e Armağan, (.), 747-0. Endekste taranmıyor 1998
ÖZKAN IŞIL Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi Seha L. Meray?a Armağan, (.), 176-0. Endekste taranmıyor 1981
ÖZKAN IŞIL Kadın Hakları Hukuki Açıdan Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yıllığı, (.), 51-0. Endekste taranmıyor 1980
ÖZKAN IŞIL Devletin Yargı Dokunulmazlığı Prof. Dr. Mahmut Koloğlu?ya 70 inci Yaş Armağanı, (.), 359-0. Endekste taranmıyor 1975
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÖZKAN IŞIL Uluslararası Özel Hukuk Sözleşmelerinin Çatışması (Sözlü Sunum) Antalya Bilim Üniversitesi Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler Sempozyumu 2018
ÖZKAN IŞIL Adil Yargılanma Hakkı’xxnın Uluslararası Özel Hukuka Etkisi (Sözlü Sunum) Çankaya Üniversitesi Onuncu Yılında Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Sempozyumu 2017
ÖZKAN IŞIL Avrupa Birliği Hukukunun Üye Ülkelerin Devletler Özel Hukukuna Etkisi (Sözlü Sunum) Anadolu Üniversitesi Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu 2016
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
ÖZKAN IŞIL,ÖNÜT LALE BURCU Uyum mu Kaos mu Avrupa Birliği nin İnsan Hakları Sözleşmesi ne Katılım Süreci ve Olası Sonuçları Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı'ye Armağan, (Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı'ye Armağan), 319-380. 2015
ÖZKAN IŞIL,TÜTÜNCÜBAŞI UĞUR Türkiye nin Yeni Göç Politikası Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Yıldırım Uler'e Armağan, (), 389-430. 2014
ÖZKAN IŞIL Jurisdiction of the European Court of Human Rights in the Light of Recent Developments LEGAL HUKUK DERGİSİ, (Rona Aybay'a Armağan), 1831-1878. 2014
ÖZKAN IŞIL Uluslararası Hukuk Ulusal Hukuk İlişkileri YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ, 8(Prof. Dr. Aydın Zevkliler'e Armağan), 2127-2176. 2013
ÖZKAN IŞIL Bir İnsan Hakkı Olarak Mülkiyet Hakkı ve Uluslarüstü Mahkemeler in KKTC ile ilgili Kararları Prof.Dr. İlhan Unat'a Armağan, (), 381-0. 2012
ÖZKAN IŞIL The Right of Entrance for Citizens of Turkey to European Countries Without Visas Prof.Dr. Tuğrul Arat'a Armağan, (), 887-0. 2012
ÖZKAN IŞIL Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Avrupa Birliği nin Göç ve Sığınma Politikası Ankara Barosu Dergisi, (), 165-0. 2011
ÖZKAN IŞIL Avrupa Birliğinde Hizmet Edimi Serbestisi Bağlamında Avukatların Serbest Dolaşımı İzmir Barosu Dergisi, (3), 18-0. 2005
ÖZKAN IŞIL Avrupa Birliğinde Hizmet Edimi Serbestisi Bağlamında Avukatların Serbest Dolaşımı İzmir Barosu Dergisi, (3), 18-0. 2005
ÖZKAN IŞIL Göçmen İşçilerin Korunması Prof.Dr. Turgut Kalpsüz'e Armağan, (.), 1017-0. 2003
ÖZKAN IŞIL Çokuluslu Şirketlerde Çelişen İstemler Maliye Yazıları, (28), 33-0. 1991
ÖZKAN IŞIL Avrupa Topluluğu Hukukunun Önceliği ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanının Topluluk Hukukundaki Önceliğindeki Rolü Maliye Dergisi, (92), 20-0. 1989
ÖZKAN IŞIL Avrupa Toplulukları Hukuku ve Türk Hukuku Açısından Doğuracağı Sorunlar Maliye Bakanlığı İçtihat Bülteni, (.), 107-0. 1989
ÖZKAN IŞIL Avrupa Toplulukları Adalet Divanının Yargı Yetkisi Avrupa Toplulukları Konusunda Araştırmalar, (.), 397-0. 1988
ÖZKAN IŞIL Avrupa Toplulukları Adalet Divanının Yargı Yetkisi Avrupa Toplulukları Konusunda Araştırmalar, (.), 397-0. 1988
ÖZKAN IŞIL Suriye Uyrukluların Yaptıkları Uzun Süreli Kira Akitlerinin Hukuki Geçerliliği Ankara Barosu Dergisi, (2), 212-0. 1986
ÖZKAN IŞIL Yabancıları Türkiye de Taşınmaz Edinmelerine İlişkin Son Değişiklikler Ankara Barosu Dergisi, (5), 735-0. 1984
ÖZKAN IŞIL Çocuk Hakları İnsan Hakları Armağanı, (.), 149-0. 1978
ÖZKAN IŞIL Yabancıların Türkiye de Arazi İktisabı Prof.Dr. Osman F. Berki?ye Armağan, (.), 667-0. 1977
Diğerleri
ÖZKAN IŞIL Göç - İltica ve Sığınma Hukuku Seçkin 2022
ÖZKAN IŞIL Uluslararası Hukukta Göç ve Vatandaşlık Kitap Bölümü Yetkin Yayınları 2022
ÖZKAN IŞIL Avrupa Birliği Kamu Hukuku Seçkin Yayıncılık 2022
ÖZKAN IŞIL Göç ve Vatandaşlık Hukuku Seçkin 2022
ÖZKAN IŞIL, SÜRAL BAHAR CEYDA, AYGÜN MESUT, TÜTÜNCÜBAŞI UĞUR, ÖMEROĞLU EKİN, KAVLAK BENGÜL, UYANIK MERVE ECE Yeni Lex Mercatoria ve Kaynakları Kitap Bölümü:Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri Kitap Bölümü On İki Levha Yayıncılık 2021
ÖZKAN IŞIL Hukukun Küreselleşmesi ve Ulusötesi Hukuk ON İKİ LEVHA YAYINCILIK 2021
ÖZKAN IŞIL TANINMAMIŞ DEVLETLERİN YASA, HUKUKİ İŞLEM VE KARARLARININ TANINMASI ONİKİ LEVHA 2017
TÜTÜNCÜBAŞI UĞUR,SÜRAL BAHAR CEYDA,ÖZKAN IŞIL,AYGÜL MUSA,ESEN EMRE,GİRAY FARUK KEREM,PÜRSELİM ARNİNG HATİCE SELİN,TARMAN PEKBEY ZEYNEP DERYA,YEŞİLIRMAK ALİ,AYGÜN MESUT,ÇÖRTOĞLU KOCA SEMA,ÖNÜT LALE BURCU,SİRMEN KAZIM SEDAT Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku Kitap Bölümü Adalet 2016
ÖZKAN IŞIL Devletler Özel Hukukunda İkametgah Mutad Mesken ve İşyeri Bağlama Noktalarının Yeniden Değerlendirilmesi 2003
ÖZKAN IŞIL Yabancıların Çalışma Hürriyeti ve Avrupa Topluluğunda Kişilerin Serbest Dolaşımı 1997
ÖZKAN IŞIL Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 1987
Üniversite Dışı Deneyim
Yaşar Üniversitesi Profesör 2009 0

İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

Bölüm Başkanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2004 - 2009

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK - I (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK - II (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK ANDLAŞMALARI (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK - I (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK - II (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK I (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK II (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

MÜLTECİLER HUKUKU (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

AVRUPA BİRLİĞİ KAMU HUKUKU (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNA ETKİSİ (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

ULUSÖTESİ HUKUK VE YENİ LEX MERCATORIA (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR