Yaşar University | Curriculum Vitae

Assoc.Prof. (PhD) Bilgehan Yeşilova

Faculty of Law / Faculty of Law

  • Email bilgehan.yesilova@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8538  

Education

Phd

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: Milletlerarası Ticari Tahkimde Nihai Karardan Önce Mahkemelerin Yardım ve Denetimi (2007)
Thesis Advisor: OĞUZ ATALAY
2000 - 2007

Master

/ University of London-Queen Mary and Westfield College
Thesis Name: Court's Supervision in Commercial Arbitration Before the Final Award (2004)
Thesis Advisor: Loukas Mistelis
2003 - 2004

Master

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: İcra İflas Hukukunda Kredi Alacaklarının Tahsili (2000)
Thesis Advisor: OĞUZ ATALAY
1998 - 2000

Bachelor

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
1994 - 1998

Academic Titles

Asst.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2010 -

Research Assistant

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
1998 - 2007

Thesis Superviser

Master Thesis
FATİH KARAMERCAN Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşin üçüncü kişilere karşı dava hakkı (TMK m. 229, 241) Yaşar Üniversitesi 2019
ALİ BULUT Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluk davasında taraflar Yaşar Üniversitesi 2017
PhD Thesis

Publications

7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
ARAS YEŞİLOVA Ecehan, YEŞİLOVA Bilgehan Sigortacılık Tahkimi Sigorta Tahkim Usulü ve Ayırdedici Özellikleri Sigortacılık Kanunu m 30 E-Journal of Yasar University, 8(), 275-381. ULAKBİM 2013
YEŞİLOVA BİLGEHAN Tebligat Hukuku Açısından İmar Kanunu nun 32 II Maddesinde Düzenlenen Özel Tebligat Hükmünün Değerlendirilmesi E-Journal of Yasar University, 8(), 3099-3167. ULAKBİM 2013
7.4 Books & Book Chapters International
YEŞİLOVA BİLGEHAN Arbitration in Turkey Chapter:Courts' Support and Supervision Prior to the Rending of the Award Page (141-181) Chapter Wolters Kluwer Law and Business 2015
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
YEŞİLOVA BİLGEHAN Karar İncelemesi İcra ve İflas Kanunu nun 337 Maddesinin İkinci Fıkrasının Anayasa ya Uygunluğu Sorunu 16 HD 14 02 2010 580 1202 DEÜHFD, 16(), 2777-2810. ULAKBİM 2015
YEŞİLOVA BİLGEHAN 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun a Göre Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü Usulü ve Yargılama Kuralları Terazi Aylık Hukuk Dergisi, 9(), 107-143. Endekste taranmıyor 2014
YEŞİLOVA BİLGEHAN Karar İncelemesi Tebligat Kanunu nun 20 ve 21 Maddesi Hükümlerinin Uygulama Alanlarının Mukayeseli Olarak Belirlenmesi HGK 2 2 2005 12 21 4 Prof. Dr. Ejder Yılmaz'a Armağan, (), 2073-2133. Endekste taranmıyor 2014
YEŞİLOVA BİLGEHAN 1961 Cenevre Avrupa Sözleşmesi nin Türk Milletlerarası Tahkim Hukukundaki Yeri ve Uygulama Alanı MTK m 1 VI UTTDER, 3(2), 137-186. Endekste taranmıyor 2014
YEŞİLOVA BİLGEHAN 7201 Sayılı Tebligat Kanunu nun ve Tebliğe İlişkin Diğer Hükümlerin Tahkimde Uygulanma Yeri UTTDER, 3(1), 97-128. Endekste taranmıyor 2014
YEŞİLOVA BİLGEHAN Karar İncelemesi Tebligat Kanunu nun 6099 s K ile Değişik 10 II ve 21 II Maddesi Hükümlerinin Uygulama Alanlarının Tespiti Bir İçtihat Değerlendirmesinin Düşündürdükleri 12 HD 11 02 2013 32459 3328 Ankara Barosu Dergisi, (2014-3), 55-114. ULAKBİM 2014
YEŞİLOVA BİLGEHAN Celle OLG nin ve BGH nin Urkendenverfahren Usulünde Tahkim İtirazının Yapılabileceğine ve BGH nin Wechselprozeß Usulünde itirazın Yapılamayacağına İlişkin Kararlarının Tercümesi ile Türk Hukukunda İİâmsız İcrada Tahkim itirazının İleri Sürülmesi Mese UTTDER, 2(2), 149-184. ULAKBİM 2013
YEŞİLOVA BİLGEHAN Lex Loci Arbitri ve Tahkim Yeri Kavramları Işığında Milletlerarası Tahkim Kanunu nun yer itibariyle Uygulama Alanı MTK m 1 II UTTDER, 2(1), 99-163. ULAKBİM 2013
YEŞİLOVA BİLGEHAN Yargılama Diyalektiği ve Silahların Eşitliği TBBD, (86), 47-101. ULAKBİM 2010
ARAS YEŞİLOVA Ecehan, YEŞİLOVA Bilgehan Çek Hukukuyla İki Yeni Düzenleme 5838 Sayılı Kanun un 18 ve 32 XIX nci Maddelerinin Getirdikleri TBBD, (82), 78-138. ULAKBİM 2009
YEŞİLOVA BİLGEHAN Tahkim ilk İtirazı Üzerine Hakemlerin Yargı Yetkisiyle İlgili Olarak Mahkemelerce Yapılacak Denetim ve Sonuçları Milletlerarası Tahkim Kanunu m 5 I DEÜHFD, 11(), 739-818. ULAKBİM 2009
YEŞİLOVA BİLGEHAN Milletlerarası Tahkimin Hukuki Niteliği Üzerine Düşünceler ve Güncel Gelişmeler TBBD, (76), 83-164. ULAKBİM 2008
ERTAŞ Şeref, YEŞİLOVA Bilgehan, PETEK Hasan Futbolcuların Haczi Mümkün mü TERAZİ HUKUK DERGİSİ, (13), 69-82. Endekste taranmıyor 2007
YEŞİLOVA BİLGEHAN Tahkime Uygulanacak Hukuk Lex Arbitri Teorik Temelleri ve Düşündürdükleri Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(1), 263-349. ULAKBİM 2007
PEKCANITEZ YAŞAR HAKAN,YEŞİLOVA BİLGEHAN Avrupa Medeni Usul Model Kanun Tasarısı ve Değerlendirilmesi PROF. DR. MAHMUT TEVFİK BİRSEL'E ARMAĞAN, (), 335-367. Endekste taranmıyor 2001
7.6 Published Conference Proceedings National
YEŞİLOVA BİLGEHAN,ARAS ECEHAN Sigortacılıkta Tahkim Kararları ve Kanun Yolları (Davetli Konuşmacı) Sigorta Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu 2018
ARAS ECEHAN,YEŞİLOVA BİLGEHAN Sigortacılıkta Tahkim Kararları ve Kanun Yolları (Sigortacılık Kanunu m.30) (Sözlü Sunum) Sigorta Hukuku Güncel Sorunlar Sempozyumu Bursa 2018
YEŞİLOVA BİLGEHAN Modern İflâs Hukukunun Gerekliliği ve Gerekleri ex factis- In eo quod (Davetli Konuşmacı) Prof. Dr. Saim Üstündağ Anısına Düzenlenen ”Türk Hukukunda Güncel Gelişmeler” Sempozyumu 2017
YEŞİLOVA BİLGEHAN Tahkim Yargılaması Sırasında Mahkemelerin Rolü ve hakemlerin Kendi Yetkileri Hakkında Verdiği Kararlar (Davetli Konuşmacı) Tahkim Hukuku Eğitim Programları 2017
YEŞİLOVA BİLGEHAN Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizinde Karşılaşılan Sorunlar () İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi- İGİD, Uluslararası Tahkim –Arabuluculuk Paneli 2012
YEŞİLOVA BİLGEHAN Spor Uyuşmazlıklarının Çözümü () D.E.Ü Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Spor Hukukunun Güncel Sorunları 2012
YEŞİLOVA BİLGEHAN Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Hukuk Yargılamamıza Getirdikleri () Batman Barosu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Hukuk Yargılamamıza Getirdikleri 2011
YEŞİLOVA BİLGEHAN TFF Tahkim Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği ve İcrası () İzmir Barosu-DEHAMER, Sporda Hukukun Rolü-2; Panel, 2007
YEŞİLOVA BİLGEHAN Alacaklıların Alacaklarını Bildirmesi, Konkordatonun Alacaklılarca Kabulü ve Konkordatoda Rehinli Alacaklıların Durumu (Davetli Konuşmacı) 7101 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler Çerçevesinde Konkordato Hukuku 2018
YEŞİLOVA BİLGEHAN Konkordatonun Rehinli Alacaklara Etkisi (Davetli Konuşmacı) Konkordato Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu 2019
YEŞİLOVA BİLGEHAN Konkordato Süreci ile Hüküm ve Sonuçları (Davetli Konuşmacı) İzmir Barosu-YMM Odası İzmir Şubesi Konkordato Hukuku Sempozyumu 2018
YEŞİLOVA BİLGEHAN Konkordatonun Hükümleri-Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi-Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler-Konkordatonun Kısmen Feshi-Konkordatonun Tamamen Feshi (Davetli Konuşmacı) Adalet bakanlığı İflâs ve Konkordato Meslek İçi Eğitim Semineri 2018
YEŞİLOVA BİLGEHAN Konkordato Süreci, Felsefesi (Davetli Konuşmacı) YMMM Odası-İzmir Şubesi- Konkordato Mevzuatındaki Güncel Değişiklikler Semineri 2019
YEŞİLOVA BİLGEHAN Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Çerçevesinde Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk (Davetli Konuşmacı) İzmir Barosu-Ticari davalarda Arabulucluk 2019
YEŞİLOVA BİLGEHAN Konkordatoda Rehinli Alacakl(ıl)arın Durumu-Konkordatonun Rehinle İmtihanı (Davetli Konuşmacı) İzmir Barosu- Konkordato Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu 2018
YEŞİLOVA BİLGEHAN Konkordatoda Rehinli Alacakl(ıl)arın Durumu- Konkordatonun Rehinle İmtihanı (Davetli Konuşmacı) TBB, Ankara, Yeni Konkordato Özel Eğitim Programı 2018
YEŞİLOVA BİLGEHAN Modern İflas Hukukunun Gerekliliği ve Gerekleri (ex factis- in eo quod) (Sözlü Sunum) Türk Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu 2017
YEŞİLOVA BİLGEHAN Konkordatoda Rehinli Alacakl(ıl)arın Durumu (Davetli Konuşmacı) İstanbul Barosu- Konkordato Hukuku Sempozyumu 2018
YEŞİLOVA BİLGEHAN Konkordatoda Rehinli Alacakl(ıl)arın Durumu- KOnkordatonun Rehinle İmtihanı (Davetli Konuşmacı) Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Konkordato Hukuku Sempozyumu 2018
YEŞİLOVA BİLGEHAN Medeni Usul ve icra İflas Hukukunda Ölümün Etkisi (Davetli Konuşmacı) İzmir Medeni Hukuk Günleri I- Miras Hukuku Sempozyumu 2017
YEŞİLOVA BİLGEHAN Tahkim Yargılaması Sırasında Mahkemelerin Rolü ve Hakemlerin Kendi Yetkileri Hakkında Verdiği Kararlar (Davetli Konuşmacı) Tahkim Semineri 2017
7.7 Other Publications
Others
ÖZTEK SELÇUK,BUDAK ALİ CEM,KALE SERDAR,TUNÇ YÜCEL MÜJGAN,YEŞİLOVA BİLGEHAN Yeni Konkordato Hukuku Adalet 2019
ÖZTEK SELÇUK,BUDAK ALİ CEM,TUNÇ YÜCEL MÜJGAN,KALE SERDAR,YEŞİLOVA BİLGEHAN Yeni Konkordato Hukuku Adalet 2018
YEŞİLOVA BİLGEHAN Modern İflas Hukukunun Gereklilikleri ve Temel Haklar Çerçevesinde Susturma Hakkı Engelleme Yasağı Adalet Yayınevi 2015
YEŞİLOVA BİLGEHAN Milletlerarası Ticari Tahkimde Nihai Karardan Önce Mahkemelerin Yardımı ve Denetimi Güncel Yayınevi 2008
PEKCANITEZ YAŞAR HAKAN,AKKAN MİNE,YEŞİLOVA BİLGEHAN,ERİŞİR EVRİM İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat Yetkin Yayınevi 2006
PEKCANITEZ YAŞAR HAKAN,AKKAN MİNE,YEŞİLOVA BİLGEHAN,ERİŞİR EVRİM İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat Yetkin Yayınevi 2005
PEKCANITEZ YAŞAR HAKAN,ÖZEKES MUHAMMET,YEŞİLOVA BİLGEHAN İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar Yetkin Yayınevi 2005
PEKCANITEZ YAŞAR HAKAN,AKKAN MİNE,YEŞİLOVA BİLGEHAN,ERİŞİR EVRİM İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat Turhan Kitabevi 2004
PEKCANITEZ YAŞAR HAKAN,AKKAN MİNE,YEŞİLOVA BİLGEHAN,ERİŞİR EVRİM İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat Turhan Kitabevi 2003
PEKCANITEZ YAŞAR HAKAN,ÖZEKES MUHAMMET,YEŞİLOVA BİLGEHAN İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar Yetkin Yayınevi 2003
PEKCANITEZ YAŞAR HAKAN,ÖZEKES MUHAMMET,YEŞİLOVA BİLGEHAN İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar Yetkin Yayınevi 2001
Non-academic Experience
ADALET BAKANLIĞI İcra İflas Kanun Komisyonu Kamu 2016 0

Projects

AB Bakanlığı Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Müktesebatı Bilgi Toplumu ve Medya Faslı Direktiflerinin Türkçe ye Çevirisi Projesi Çalışma Grubu Hukukçu Üyesi

Avrupa Birliği

Administrative Duties

Arabuluculuk Eğitim Kordinatörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Enstitü Müdür Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2013

Membership in Scientific and Professional Organizations

İzmir Barosu

1999 -

Institut für Interdisziplinaere Restrukturierung

2012 -

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR