Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Ayşe Havutçu

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine, aynı üniversitede Dr. Öğretim Görevlisi daha sonra Yard. Doçent, Galatasaray Üniversitesinde Doçent kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Profesörlüğe atanmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümünde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta ayse.havutcu@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8528  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Tez Adı: Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde temerrüt ve müsbet zararın tazmini (1995)
Tez Danışmanı: TEVFİK FİKRET EREN
1987 - 1994

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Devre Mülk Hakkı (1987)
Tez Danışmanı: BİLGE ÖZTAN
1984 - 1986

Lisans

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
1979 - 1983

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2011 -

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2010 -

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2010 - 2014

PROFESÖR

İZMİR ÜNİVERSİTESİ /
2009 - 2010

PROFESÖR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /
2006 - 2009

DOÇENT

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /
2002 - 2006

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ /
2001 - 2002

DOÇENT

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ /
2000 - 2002

DOÇENT

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /
1999 - 2000

YARDIMCI DOÇENT

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /
1995 - 1999

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /
1994 - 1995

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /
1984 - 1994

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
NERGİS DURMAZGEZER KAT MÜLKİYETİ KANUNU KAPSAMINDA ARSA PAYI Dokuz Eylül Üniversitesi 2019
HANDAN KILINÇTÜRK TOPAL İmar planları aracılığı ile mülkiyet hakkının sınırlandırılması Yaşar Üniversitesi 2019
EDANUR YILDIRIM Yasal mal rejiminin tasfiyesinden doğan katılma alacağı hakkı ve özellikleri Yaşar Üniversitesi 2019
TUĞBA TATLI Tek satıcılık sözleşmesinde tek satıcının tekel hakkının rekabet hukuku boyutuyla değerlendirilmesi Yaşar Üniversitesi 2019
NURBANU YAĞIZ KACAR Yanlış teşhis ve tedavide hekimin hukuki sorumluluğu Yaşar Üniversitesi 2018
MERVE TOPBAŞOĞLU KOLMAN Katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı Yaşar Üniversitesi 2017
EZGİ KILIÇ Edinilmiş mallara katılma rejiminde değer artış payı alacağı Yaşar Üniversitesi 2017
CEMAL GÜNERİ Ölüme bağlı tasarrufların iptali Yaşar Üniversitesi 2016
ÖZGE SAÇIKARA Fikri Mülkiyet Hukukuknda Eser Sahibinin Mali Hakları Yaşar Üniversitesi 2016
SİBEL BOLEVİN Kadına yönelik şiddette devletin hukuki sorumluluğu Yaşar Üniversitesi 2016
MUSTAFA GÜR Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde eksik ifa ve ayıplı ifa kavramları Yaşar Üniversitesi 2016
YASEMİN KALKANCI Tüketici sözleşmelerinde genel işlem şartlarının sözleşme ile ilişkilendirilmesi Yaşar Üniversitesi 2016
ELCE TUTAR Dönme cezası Yaşar Üniversitesi 2014
MEHMET KARAYAZGAN Ticaret unvanı ve korunması Yaşar Üniversitesi 2014
SEDA SEYMAN Kefalet sözleşmesinin geçerlilik koşulları Yaşar Üniversitesi 2014
ELİF AYDIN Akit dışı sorumlulukta maddi zarar ve tazmini Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
ALİ HAYDAR YAĞCIOĞLU Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin yasal alım hakkı Dokuz Eylül Üniversitesi 2006
NALAN KAHVECİ Alt kira ve kiranın devri Dokuz Eylül Üniversitesi 2005
Doktora Tezleri
ALİ HAYDAR YAĞCIOĞLU Haksız fiil sebebiyle aynı zarardan birden fazla kimsenin müteselsil sorumluluğu Dokuz Eylül Üniversitesi 2013
NALAN KAHVECİ Taşınır satımında ayıplı mal nedeniyle tüketicinin sözleşmeden dönmesi Dokuz Eylül Üniversitesi 2012
AYŞE FIRAT ŞİMŞEK Genel işlem şartlarında şeffaflık ilkesi Dokuz Eylül Üniversitesi 2011
ÖZGE ERBEK Tüketici satımlarında satıcının sözleşme öncesi aydınlatma yükümlülüğü ve ihlalinin sonuçları Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
DAMLA GÜRPINAR Sözleşme dışı tavsiyede bulunma, öğüt veya bilgi vermeden doğan hukuki sorumluluk Dokuz Eylül Üniversitesi 2005
KADİR EMRE GÖKYAYLA Destekten yoksun kalma tazminatı Dokuz Eylül Üniversitesi 2004

Yayınlar

7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
HAVUTCU AYŞE Medeni Kanunun ve Borçlar Kanununun 90.yılı Uluslararası Sempozyumu, 1926'dan günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku Kitap Bölümü:Evlenmenin Geçersizliği Konusunda İsviçre ve Alman Hukukundaki Gelişmeler Sayfa (789-817) Kitap Bölümü Yetkin 2017
HAVUTCU AYŞE Yeni Gelişmeler Işığında Bedebsel Zararların Tazmini Kitap Bölümü:6402 SayılıTüketicinin orunması Hakkında Kanuna Göre Ayıplı Mal veya Hizmet Nedeniyle Tüketicinin Tazminat Hakkı Sayfa (91-115) Kitap Bölümü Türkiye Barolar Birliği/Şen Matbaası 2016
HAVUTCU AYŞE Prof.Dr.Yıldırım Uler'e Armağan Kitap Bölümü:Babalık Davasında Hak Düşürücü Sürelerin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarının Geriye Yürümesi Sayfa (87-114) Kitap Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi 2014
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
HAVUTCU AYŞE Hasta Hakları ve Hasta Tasarrufu İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(2), 401-419. TR DİZİN 2017
HAVUTCU AYŞE Genel İşlem Şartlarının Sözleşme ile İlişkilendirilmesinde Düzenleyen (Giş Kullanan) İçin Getirilen Külfetler İzmir Barosu Dergisi, 80(3), 241-289. TR DİZİN 2015
HAVUTCU AYŞE Mukayeseli Hukuktaki Gelişmeler Işığında Türk MEdeni Kanunu Açısından Zorla Evlendirme Probleminin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Aydın Zevkliler'e Armağan (JOY DERGİSİ), (), 0-0. Endekste taranmıyor 2013
HAVUTCU AYŞE İfa Engelleri ve İfa Engellerine Bağlanan Hukukş Sonuçlar Marmara Ünivers,tes, Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, (), 317-337. TR DİZİN 2011
HAVUTCU AYŞE 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Genel İşlem Şartlarına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi İzmir Barosu Dergisi, (), 0-0. ULAKBİM 2011
HAVUTCU AYŞE Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağının Üreticinin Sorumluluğu Bakımından Değerlendirilmesi Fasikül Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 2011
HAVUTCU AYŞE Kredi Kartıyla Yapılan İşlemlerde Evlilik Birliğini Temsil Hükümlerinin Uygulanabilirliği Prof.Dr.Bilge Öztan’a Armağan, (), 0-0. ULAKBİM 2008
HAVUTCU AYŞE Evli Kadının Yerleşim Yeri DEÜHFD, 7(1), 29-50. ULAKBİM 2005
HAVUTCU AYŞE Borçlar Kanunu Tasarısı Üzerinde Düşünceler Legal Hukuk Dergisi, (), 0-0. ULAKBİM 2005
HAVUTCU AYŞE Die Rechte und Pflichten von Auslaendern bei einem Verkehrsunfall in der Türkei nach türkischem Recht DEÜHFD, 6(2), 169-198. ULAKBİM 2004
HAVUTCU AYŞE Devre Mülk Konusunda Avrupa Hukuklarındaki Gelişmeler Prof Dr Kemal Oğuzman a Armağan GSÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi, (), 0-0. ULAKBİM 2002
HAVUTCU AYŞE Türk Medeni Kanununda Kadın Erkek Eşitliğine Ters Düşen Hükümler ve Reform Çalışmaları İzmir Barosu Dergisi, (4), 0-0. ULAKBİM 1998
HAVUTCU AYŞE Genel İşlem Şartlarının İçerik Denetimi Bir Yargıtay Kararı Hakkında Düşünceler İzmir Barosu Dergisi, (), 0-0. ULAKBİM 1998
HAVUTCU AYŞE Das türkische Verbraucherschutzgesetz und desen Regelung über Haustürgeschaeften Prof Dr Cemal Mıhçıoğlu na Armağan AÜ. Siyasal Fakülteler Dergisi, 52(), 0-0. ULAKBİM 1997
HAVUTCU AYŞE Seyahat Sözleşmesi ve Ayıplı İfa Halinde Tüketicinin Hakları Manisa Barosu Dergisi, (6263), 0-0. Endekste taranmıyor 1997
HAVUTCU AYŞE Avrupa Ortak Pazarında Tüketicinin Korunması Avrupa Direktifi ve Alman Genel İşlem Şartları Hakkında Kanun Prof Dr Ervin Deutsch tan çeviri DEÜ.Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr.Şükrü Postacıoğlu’na Armağan,, (), 0-0. ULAKBİM 1997
HAVUTCU AYŞE İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Kesin Vade Kararlaştırılmasının Hukuki Sonuçları Manisa Barosu Dergisi, (50), 0-0. Endekste taranmıyor 1994
HAVUTCU AYŞE Şekle Aykırılık Nedeniyle Geçersiz Hukuki İşlemlerin Tahvili DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi, (), 0-0. ULAKBİM 1987
HAVUTCU AYŞE Devre Mülk Hakkı Manisa Barosu Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1986
HAVUTCU AYŞE Lehte Delil Olacak Ticari Defterler Manisa Barosu Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1984
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
HAVUTCU AYŞE Devre Mülk-Devre Tatil (Sözlü Sunum) Yargıtay Kararları Işığında Medeni Hukukun Güncel Sorynları 2018
HAVUTCU AYŞE Aydınlatılmış Onam () DRB Sağlık Hukuku
HAVUTCU AYŞE Yeni Türk Medeni Kanununun Getirdiği Yenilikler Işığında Kadının Evlilik Birliğinde Konumu () Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt’u Anma Etkinlikleri kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Kuşadası Şubesi tarafından düzenlenen “Türk Yurttaşlık (Medeni) Yasası’nda Kadının Yeri konulu panel
HAVUTCU AYŞE İfa Engelleri ve Hukuki Sonuçları () 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun Değerlendirilmesi” Sempozyumunda
HAVUTCU AYŞE Sağlık Çalışanlarına Karşı Hukuki Koruma () Sağlıkta Şiddet Sempozyumu
HAVUTCU AYŞE Aile içi şiddette bedensel zararın tazmini () 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda Bedensel Zararın Tazmini
HAVUTCU AYŞE İşgörme Borcu Doğuran Sözleşmeler () TMMOB. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni
HAVUTCU AYŞE Tüketicinin Temsilinde Ombudsman Kurumunun Rolü ve İşlevi () “Tüketicinin Temsil Hakkı” konulu sempozyum
HAVUTCU AYŞE Menschenrechte und ihre Folgen für Verfassungs Verwaltungs Straf und Zivilrecht () Workshop
HAVUTCU AYŞE Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Hata Nedeniyle Sorumluluğu () Sağlık Hukuku Sertifika Programı
HAVUTCU AYŞE Hekim ve Hasta Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği () DRB- Sağlık Hukuku, Tıp Hukukuna Genel Bakış
HAVUTCU AYŞE İşletenin Hukuki Sorumluluğu ve Sigorta () İzmir Valiliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan “Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Haftası” etkinlikleri kapsamında
HAVUTCU AYŞE 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun Genel İşlem Şartlarına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi () Yeni Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu
HAVUTCU AYŞE Medeni Kanunda Kadın Erkek Eşitliği () Çağdaş Kadının Hukuki Statüsü Tarih
HAVUTCU AYŞE 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Getirilen Yenilikler () Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu
HAVUTCU AYŞE Karayolları Trafik Kanununa Göre Hukuki Sorumluluk () Trafikte Kusur-Ceza ve Tazminat Sorumluluğu
HAVUTCU AYŞE Haksız Fiil Sorumluluğunda Zamanaşımı () Avrupa Hukuku Haksız Fiile İlişkin Hükümleri ile TBK. Tasarısının Haksız Fiile İlişkin Hükümlerinin Karşılaştırılması Sempozyumu
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
HAVUTCU AYŞE Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu Bildirileri Kitap Bölümü:Devre Mülk-Devre Tatil Kitap Bölümü Oniki Levha 2019
HAVUTCU AYŞE Gayrımenkul Davaları C.II Kitap Bölümü:Devre Mülk-Devre Tatil Kitap Bölümü Seçkin 2019
ZEVKLİLER AYDIN,ERTAŞ ŞEREF,HAVUTCU AYŞE,ACABEY MEHMET BEŞİR,GÜRPINAR DAMLA Medeni Hukuk (Temel Bilgiler) Turhan Kitabevi 2018
ZEVKLİLER AYDIN,HAVUTCU AYŞE,ALBAŞ HAKAN,ACABEY MEHMET BEŞİR,SERDAR İLKNUR,GÜRPINAR DAMLA,CUMALIOĞLU EMRE Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Turhan Kitabevi 2017
HAVUTCU AYŞE Tüketici Hukuku Konferans Kitabı Kitap Bölümü:Genel İşlem Şartlarının Bağlayıcılık ve İçerik Denetimi Kitap Bölümü Yetkin 2016
HAVUTCU AYŞE Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Esasları ve Usulu Kongresi Kitap Bölümü:Mukayeseli Hukuktaki Gelişmeler Işığında Aile İçi Şiddet Yönünden Bedensel Zararların Tazmini Kitap Bölümü Ankara Barosu Başkanlığı/ARCS Matbaacılık 2013
HAVUTCU AYŞE Medeni Hukuk Temel Bilgiler Kitap Bölümü:Borçlar Hukuku Genel Hükümler Kitap Bölümü Fakülteler Kitabevi 2013
HAVUTCU AYŞE Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri 9 baskı Kitap Bölümü Turhan Kitabevi 2007
HAVUTCU AYŞE Evlilik Birliğinin Temsili Seçkin Yayınevi 2006
HAVUTCU AYŞE Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Kitap Bölümü:Pratik çalışmalar Kitap Bölümü Turhan Kitabevi 2006
HAVUTCU AYŞE Türk Hukukunda Örtülü Bir Boşluk Üreticinin Sorumluluğu Seçkin Yayınevi 2005
HAVUTCU AYŞE Soru ve Yanıtlarla Borçlar Hukuku Kitap Bölümü:Borçlar Hukuku Kitap Bölümü Turhan Kitabevi 2004
HAVUTCU AYŞE Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması Seçkin Yayınevi 2003
HAVUTCU AYŞE Uygulamada Karayolları Trafik Kanununa göre İşletenin Hukuki Sorumluluğu Kitap Bölümü Seçkin Yayıncılık 1999
HAVUTCU AYŞE Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müspet Zararın Tazmini Seçkin Yayınevi 1995
HAVUTCU AYŞE Devre Mülk Hakkı Seçkin Yayınevi 1987

Projeler

YAşar Üniversitesi Sürekli Eğitim MErkezi Arabuluculuk Eğitimi

DİĞER

İdari Görevler

Dekan YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 -

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

Enstitü Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2014

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

Dekan İZMİR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2010

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İZMİR BAROSU

1994 -

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

Genel İşlem Şartları (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Güncel Atipik Sözleşmeler (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Aile Hukuku (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Aile Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Güncel Atipik Sözleşmeler (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Genel İşlem Şartları (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR